Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 17/02/2020 10:19:19

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2020 của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Năm 2020, UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt 20 chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm theo phương châm hành động của Chính phủ trong năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 4 trọng tâm chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, nâng cao năng lực nội tại của các ngành kinh tế, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; triển khai thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; chú trọng cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

UBND tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch. Cụ thể, tiếp tục rà soát, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm mục tiêu cùng với cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài...

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương rà soát, cập nhật và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện 20 chương trình công tác đã đề ra. Đồng thời chú trọng tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa các sở, ban, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch.

Bên cạnh đó, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ; tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, tăng cường việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch này trong các ngành, các cấp và nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn