Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết

Cập nhật ngày: 13/06/2018 05:43:54

Ngày 11/6, Ban Kinh tế và Ngân sách (KT&NS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp Ban để xem xét, thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX. Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp.


Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức họp thẩm tra các văn bản

Tại kỳ họp này, Ban KT&NS thẩm tra 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết và 3 báo cáo của UBND tỉnh... Ban KT&NS đã tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự họp, thống nhất trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định các tờ trình, dự thảo nghị quyết như: Bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn 10% còn lại của kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý và phân bổ năm 2018;...

Đối với một số tờ trình, dự thảo nghị quyết còn nhiều ý kiến thảo luận đóng góp, Ban KT&NS đề nghị UBND tỉnh tiếp thu điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh văn bản. Riêng đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có tiền sử dụng đất trên địa bàn xã, Ban KT&NS đề nghị không thông qua kỳ họp này, mà để UBND tỉnh rà soát lại trình tại kỳ họp cuối năm...

Ngoài ra, Ban KT&NS thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh đối với tình hình phát triển kinh tế; ước thực hiện thu, chi ngân sách; thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 và định hướng phát triển thời gian tới;...

Võ Văn Đề

Gửi bình luận của bạn