Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển

Cập nhật ngày: 04/09/2019 11:47:50

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội, phương thức làm việc và tương tác của mỗi người. Trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin và số hóa, giáo dục và đào tạo đứng trước thời cơ và thách thức mới, trong đó sứ mệnh và vai trò của người giáo viên có sự thay đổi mạnh mẽ, khi tri thức và người học vận động không ngừng, với tốc độ siêu nhanh. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học có chiến lược phù hợp để phát triển. Trong thời gian qua, Trường Đại học Đồng Tháp tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu xã hội.


Nhà giáo ưu tú, PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho hoạt động đổi mới đào tạo ở Trường Đại học Đồng Tháp

Chiến lược đổi mới của trường được thực hiện theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, liên thông, tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội. Chương trình đào tạo các ngành sư phạm tương thích với yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; giảm mạnh những kiến thức ít gắn với thực tiễn nghề nghiệp, tăng kiến thức về kỹ năng, bổ sung kiến thức về phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Giảng viên của trường luôn được đặt yêu cầu cao về kiến thức cập nhật, nghiên cứu khoa học công nghệ, về năng lực sư phạm và chuẩn ngoại ngữ theo từng giai đoạn. Nhà trường đã từng bước chuyển từ mô hình đào tạo giáo viên dạy môn học cụ thể sang mô hình đào tạo chuyên gia giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn; tái cấu trúc các ngành sư phạm theo hướng nâng chuẩn trình độ đào tạo, hình thành một số ngành dạy theo tổ hợp, liên môn, đa lĩnh vực. Đồng thời đổi mới toàn diện quá trình đào tạo từ các khâu: tuyển sinh, mục tiêu đào tạo cụ thể, chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá... cho tương thích với chuẩn nghề nghiệp mới.

Đồng thời, trường chủ động tham gia tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chủ động phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội thảo khoa học về triển khai đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, về đổi mới quản lý giáo dục các cấp sở, phòng, trường, trung tâm.

Xu hướng giáo dục đại học hiện đại xác định vấn đề đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội là một trong những yêu cầu quan trọng. Trước yêu cầu đó, Trường Đại học Đồng Tháp từng bước kiến tạo, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và thế giới việc làm, đơn vị tuyển dụng lao động - nơi mà sinh viên sẽ tìm kiếm được việc làm sau tốt nghiệp. Đồng thời, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho người học, nhằm góp phần tăng tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Cùng với quy định chuẩn đầu ra đối với người học được cập nhật, nhà trường tiếp tục bổ sung “chuẩn công tác xã hội dành cho người học” để gắn kết sinh viên với cộng đồng, tổ chức thường xuyên các lớp học chuyển giao kinh nghiệm làm việc, các khóa đào tạo kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức để đưa môn học kỹ năng tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp sáng tạo vào giảng dạy và chia sẻ cho sinh viên của trường.

Mô hình giáo dục đại học 4.0 là mô hình giáo dục thông minh, liên kết nhà trường – người học - nhà quản lý – đơn vị sử dụng lao động với nhau, đưa tiến bộ công nghệ thông tin vào trường học để nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp việc dạy và học diễn ra mọi lúc mọi nơi. Trường đại học theo chuẩn giáo dục 4.0 không chỉ là nơi đào tạo – nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong người học, nâng cao năng suất lao động với hàm lượng tri thức công nghệ cao.

Trong kỷ nguyên mới, vai trò của người thầy có sự dịch chuyển từ chỗ chủ yếu trao truyền kiến thức, sang quản lý hành vi xã hội và tình cảm của người học, là người truyền cảm hứng, phương pháp tự học trong môi trường số hóa, đồng thời là cố vấn thông thái để giúp người học tự rèn luyện để trở thành công dân tốt. Với chiến lược phát triển chủ động, Trường Đại học Đồng Tháp sẽ góp phần đào tạo và bồi dưỡng thành công đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

HIẾU TRI

Gửi bình luận của bạn