Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt

Cập nhật ngày: 21/08/2019 15:53:15

ĐTO - Thực hiện Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/4/2017 về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


Đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng thông tin việc thành lập Đảng bộ cơ sở Khối các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 2% DN ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng (khoảng 80 DN có tổ chức đảng); 90% DN có 10 lao động trở lên có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; 30% DN có 50 lao động trở lên và 100% DN có tổ chức đảng đủ điều kiện, thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, đã vận động thành lập được 16 tổ chức đảng trong DN (7 tổ chức đảng loại hình DN tư nhân; 9 tổ chức đảng loại hình DN hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/8/2016 về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn (Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng). Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đổi mới phương thức hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ ấp, khóm.

Đặc biệt là việc thành lập các đảng bộ khối trực thuộc cấp ủy cấp huyện (trên cơ sở sáp nhập các chi bộ cơ sở có ít đảng viên (ĐV)). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã kết nạp được 6.307 ĐV, nâng tổng số ĐV lên 59.139 ĐV, chiếm 3,48% so với dân số. Công tác kết nạp ĐV hằng năm được thực hiện chặt chẽ, nâng cao chất lượng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV. Công tác hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiến hành thành lập các đảng bộ cơ sở Khối cấp huyện như: Đảng bộ cơ sở Khối các cơ quan đảng, các cơ quan đoàn thể, các cơ quan nhà nước, khối nông nghiệp - tài nguyên môi trường, khối văn hóa - xã hội, khối kinh tế - kế hoạch... ở cấp huyện.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả như mô hình sinh hoạt “Chi bộ kiểu mẫu” và ĐV “Ghi sổ tay ĐV làm theo gương Bác”...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn