Chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 19/08/2019 10:27:51

ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trên địa bàn huyện Lai Vung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.


Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn huyện Lai Vung

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lai Vung xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nhận diện và khắc phục những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB,ĐV. Đặc biệt, các cấp ủy, TCĐ thể hiện rõ quan điểm, lập trường trong việc tham gia xây dựng, góp ý ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện. Đồng thời ban hành các nghị quyết, quy định, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm đối với TCĐ và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

BTV Huyện ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo gương Bác thành việc làm thường xuyên, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của CB,ĐV tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động, chú trọng việc làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả học tập cho thấy CB,ĐV có ý thức hơn trong công việc đoàn kết nội bộ, thái độ phục vụ nhân dân, khơi gợi và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Riêng những vấn đề bức xúc nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cải cách hành chính được các cấp ủy tập trung giải quyết cũng như chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ nhân dân.

Thực hiện kế hoạch về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI), BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, TCĐ, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành tiến hành rà soát, điều chỉnh số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Thực hiện đúng quy định về số lượng biên chế cho phép và số lượng cấp phó lãnh đạo, quản lý; đối với Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình hàng năm giảm 2%, đến năm 2021 giảm 10% so với tổng số biên chế.

Huyện ủy Lai Vung tăng cường lãnh đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn TCĐ phù hợp với từng loại hình, đảm bảo đúng theo quy định. Từng bước thành lập các đảng ủy Khối nhà nước trực thuộc Huyện ủy, sáp nhập các chi bộ cơ sở không có chi ủy. Công tác kết nạp đảng viên luôn được quan tâm lãnh đạo, kết quả kết nạp đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đa số đảng viên mới kết nạp nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách; độ tuổi đảng viên mới kết nạp từng bước được trẻ hóa, trình độ chuyên môn ngày càng nâng cao. Việc đánh giá chất lượng TCĐ, đảng viên hàng năm có nhiều đổi mới, căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đánh giá đúng thực chất theo hiệu quả công việc, không chạy theo số lượng, thành tích.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Lai Vung có 45 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 20 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Tổng số đảng viên trong toàn huyện là 4.101 đồng chí (chiếm 2,48%) so với dân số. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo CB,ĐV, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương và đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là thực hiện đạt các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ huyện đã đề ra.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn