Lòng tin

Cập nhật ngày: 20/08/2019 05:19:44

Tin Bác Hồ qua đời đến với chúng tôi cũng như tất cả người Việt Nam đột ngột, khiến bàng hoàng, đau đớn quá!

Đọc Di chúc của Bác, khởi đầu Bác viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Lời Bác ứng với chiến trường tỉnh ta lúc đó sao đúng vô cùng. Năm 1969, địch phản kích ác liệt, bom pháo trút xuống đậm độ liên tục cả ngày lẫn đêm. Vùng giải phóng gần như không còn dân. Địch lấn chiếm đóng đồn hết nơi này đến nơi khác. Ta chỉ còn lõm giải phóng và phải ở chen giữa hai đồn địch. Khó khăn chồng chất. Cái sống cái chết chỉ tính từng ngày. Nếu đơn thuần so sánh thế và lực giữa ta và địch lúc đó: Địch chiếm hết các thành phố, thị xã, thị trấn, đường giao thông, chiếm vùng đông dân cư, lực lượng cả triệu quân Mỹ, chư hầu và ngụy Sài Gòn, võ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại đủ cả trên trời, mặt đất, mặt nước, thì ta khó thấy “thắng lợi hoàn toàn” và ngày ấy chẳng biết đến bao giờ. Song lòng tin của chúng ta rằng “thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Lòng tin đó giúp chúng ta đứng vững, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhứt.

Lòng tin của Bác vào sức mạnh vô địch của nhân dân ta. Lòng tin đó của Bác có từ khi nước ta còn đắm chìm trong nô lệ. Bác tin dân, Bác dựa vào sức mạnh toàn dân, Bác phát động nhân dân khởi nghĩa giành chánh quyền tháng 8/1945, Bác kêu gọi đồng bào toàn quốc kháng chiến chống Pháp và thực tế đã quật ngã Pháp. Bác lại kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên sát cánh bên nhau chống Mỹ và khẳng định “nhứt định thắng lợi hoàn toàn”“Đó là một điều chắc chắn”. Trong lửa đạn mù trời của cuộc chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, nếu chúng ta không có lòng tin vào thắng lợi thì chỉ có nước xuôi tay đi “chiêu hồi”. Thực tế diễn ra, ta tin ở lòng dân, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, tin vào sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân chúng ta đã “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giành toàn thắng trong chiến dịch mang tên Người ngày 30/4/1975.

***

Trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước, chúng ta đã trải qua những lúc thăng trầm do khách quan lẫn chủ quan gây ra. Những chủ trương nặng tính chủ quan, nóng vội đã làm kinh tế nước ta sa vào khủng hoảng, đời sống nhân dân thiếu thốn, lòng tin của dân ta giảm sút. Cho đến công cuộc đổi mới, đất nước ta mới khắc phục được những thiếu sót, vươn lên, đưa nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu từng bước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa vững vàng, tươi sáng như ngày nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, tạo thế đứng vững chắc trên trường quốc tế. Đặc biệt là khúc quanh khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, kẻ thù coi đó là cơ hội vàng công phá để xóa bỏ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng nhân dân ta “rất anh hùng” vững một lòng tin vào Đảng ta, một Đảng trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, một Đảng kiên cường, kiên trì đưa đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, và thực tiễn chứng minh lòng tin của nhân dân ta đã thắng.

***

Việc đầu tiên trong Di chúc của Bác dặn lại là sau thắng lợi hoàn toàn, phải chỉnh đốn Đảng. Chống kẻ thù bên ngoài đã khó, chống “giặc nội xâm” trong Đảng, chánh quyền ta càng khó. Kẻ thù đó, Bác Hồ đã chỉ ra là chủ nghĩa cá nhân, là tham ô, lãng phí, quan liêu và biện pháp trong cuộc đấu tranh đó là phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, bằng “phê bình và tự phê bình”. Phải thừa nhận một thực tế là trong hòa bình, trong phát triển kinh tế nhứt là kinh tế thị trường (dù Đảng ta lèo lái theo định hướng xã hội chủ nghĩa), vẫn có “không ít” cán bộ, đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, biến chất cả chánh trị và đạo đức, gây thiệt hại, cản trở đà tiến lên của nước ta, gieo tác động xấu đến lòng tin của nhân dân. Công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, chống tham nhũng, lãng phí do Đảng phát động, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Ta buồn vì có kẻ không nhớ lời Bác dạy, phản bội lại Bác. Song chúng ta vui mừng vì Đảng ta đã kiên quyết loại trừ tham nhũng, biến chất, không có vùng cấm, dù người đó trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương, trong Chính phủ, Thứ trưởng, Bộ trưởng, đương chức hay đã nghỉ hưu, nếu vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước đều bị xử lý, làm cho cơ thể Đảng trong sạch, lành mạnh, tạo lòng tin trong nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo Đảng.

Năm nay, tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong bối cảnh đất nước phát triển toàn diện, lòng ta càng tin tưởng, càng quyết tâm thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của Bác, làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Đó không chỉ là lòng tin mà còn là mệnh lệnh của trái tim, sống xứng đáng những cháu con của Bác.

Nguyễn Đắc Hiền

Gửi bình luận của bạn