Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả 2 mô hình cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 25/10/2020 05:38:01

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1326 và Quyết định số 1516 về ban hành Quy trình thực hiện mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; Quy trình thực hiện mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).


Triển khai mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công làm đầu mối) chủ trì, phối hợp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Bưu điện tỉnh; UBND cấp huyện triển khai, quán triệt, đảm bảo công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, nhân viên Bưu điện nắm vững nội dung quy trình của các mô hình; thông tin, phối hợp chặt chẽ để việc thực hiện các mô hình được thông suốt, hiệu quả, nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ giấy TTHC, các tài liệu liên quan và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định (nếu có); thường xuyên cập nhật, thông báo, hướng dẫn kịp thời đến Bưu điện cùng cấp những thay đổi của các TTHC này (đối với mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích); tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện TTHC theo các mô hình, đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và việc vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh thông suốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy trình. Trong đó phải xây dựng đầy đủ, hoàn thiện các biểu mẫu điện tử (E-form) cho mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến; tích hợp đăng ký dịch vụ bưu chính công ích tại từng dịch vụ công trực tuyến cho mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích và các nội dung khác có liên quan. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan các thao tác kỹ thuật sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh để vận hành quy trình của các mô hình.

UBND cấp huyện chỉ đạo hệ thống truyền thanh trong địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của các mô hình; UBND xã, phường, thị trấn có hình thức thông tin, tuyên truyền thích hợp tại khóm, ấp; chú ý lồng ghép qua các buổi họp dân định kỳ để người dân thấy được sự thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm chi phí đi lại khi thực hiện TTHC theo các mô hình.

Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công xây dựng video clip, mẫu tờ rơi hướng dẫn trình tự, cách thức thực hiện quy trình của các mô hình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền đến người dân biết, đăng ký thực hiện. Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai, trong đó chú ý có phương án nhân sự phải đủ về số lượng, chất lượng để tham gia thực hiện mô hình.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn