Số: 16 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 13/02/2019 09:08:05

 Quản lý, khai thác kinh doanh đối với chợ năm 2019 - 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Thời gian khai thác từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 31/12/2021, gồm:

- Chợ Cái Tàu Hạ. Giá khởi điểm: 3.591.000.000đ.

- Chợ Nha Mân. Giá khởi điểm: 1.687.500.000đ.

* Điều kiện và đối tượng tham gia đấu giá:

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật có chức năng quản lý, khai thác và kinh doanh chợ (gọi tắt là tổ chức).

- Trong thời gian 07(bảy) ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, tổ chức trúng đấu giá phải đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành để ký hợp đồng theo qui định; quá thời gian nêu trên không đến ký hợp đồng thì xem như tổ chức trúng đấu giá từ chối việc quản lý, khai thác kinh doanh đối với chợ năm 2019 - 2021. Số tiền đặt trước thuộc về bên có tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 328 Luật dân sự.

 - Tổ chức trúng đấu giá khi ký hợp đồng trúng đấu giá nộp 50% giá trị trúng đấu giá ngay khi ký hợp đồng. Số tiền còn lại 50% nộp đủ vào năm thứ 2 chậm nhất đến 30/6/2020. Tiền đặt trước của tổ chức trúng đấu giá được giữ lại để bảo lãnh ký kết hợp đồng và sẽ thanh toán cho tổ chức trúng đấu giá sau khi đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ 13/2/2019 đến 15 giờ ngày 21/2/2019, bán hồ sơ 500.000đ/Hồ sơ, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Các ngày 21, 22 và đến 15 giờ ngày 25/2/2019, Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 26/2/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3840 070.

Gửi bình luận của bạn