Người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm việc tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Cập nhật ngày: 21/06/2019 06:15:06

ĐTO - Thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện Công văn số 810-CV/TU ngày 19/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong tháng 5 đầu năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp nhận 46 đơn, thư của các tổ chức, cá nhân gửi đến Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý 40/46 đơn đạt 87%. Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức tiếp 6 lượt công dân; nhận 12 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (đã chỉ đạo giải quyết 9/12 đơn, còn lại 3 đơn đang giải quyết) đạt 75%. Bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức tiếp 59 lượt công dân; nhận 43 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (đã chỉ đạo giải quyết 26/43 đơn, còn lại 17 đơn đang giải quyết) đạt 60,4%.

Đánh giá bước đầu cho thấy, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định. Tất cả các đơn, thư đều được Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cấp ủy phân loại, nhập vào phần mềm quản lý để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến giải quyết đầy đủ, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành chức năng báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy. 

Tiếp tục thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, BTV Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành quy định, nội quy, quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương. Các cấp ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; chỉ đạo công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

T.Đ-V.H

Gửi bình luận của bạn