Thực hiện Di chúc của Bác gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Cập nhật ngày: 17/06/2019 12:39:43

Những năm qua, Công an tỉnh Đồng Tháp gắn thực hiện Di chúc của Bác với phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND)”. Cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Công an trong tỉnh ra sức phấn đấu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp trong lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Tượng đài Bác Hồ (Công viên TP.Sa Đéc)

Đảng ủy Công an tỉnh xác định, Di chúc của Bác là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt lời dặn của Bác trong Di chúc, không gì khác hơn là phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị); đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, Đảng ủy Công an Đồng Tháp thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định nêu gương của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các chi bộ, đảng bộ cơ sở giới thiệu từ 1 đến 2 đảng viên để tiến hành kiểm điểm thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình, “tự soi”, “tự sửa” “tự nhận diện” được chú trọng thực hiện thường xuyên.

Bằng nhiều hình thức, Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến CB,CS. Trong công tác định hướng tuyên truyền hàng tháng, đơn vị lồng ghép giới thiệu một số gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập, làm theo gương Bác để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sinh hoạt đến cán bộ, đảng viên học tập. Những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập theo gương Bác được Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thông báo hàng quý (bằng văn bản) đến toàn lực lượng Công an trong tỉnh; giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an tỉnh tổ chức và phát động lực lượng tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi như: tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; lịch sử Công an Đồng Tháp; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; thi kể chuyện về Bác; hùng biện về Sáu điều Bác dạy CAND; tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo Công an tỉnh tạo điều kiện cho Đội Văn nghệ của đơn vị xây dựng và tổ chức chương trình văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”; sơ kết phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và lễ báo công dâng Bác... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, là nền tảng vững chắc, kim chỉ nam cho mọi hành động.

Ngoài ra, ngành công an còn thực hiện diễn đàn “Công an Đồng Tháp nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Công an xã, phường, thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân”; có hộp thư góp ý tại các điểm tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và trên trang thông tin điện tử; tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND; phát phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm của CB,CS, nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và công dân. Nhờ vậy, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của CB,CS trong toàn lực lượng; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh.

Qua quá trình công tác, Công an Đồng Tháp xuất hiện hàng trăm gương CB,CS tận tụy với công việc. Nhiều đồng chí mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm. Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, khen thưởng 128 lượt tập thể, 699 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đồng thời, đề nghị 16 tập thể, 42 cá nhân về Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

N.AN

Gửi bình luận của bạn