Lai Vung

Hướng đến chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Cập nhật ngày: 20/01/2021 10:46:07

ĐTO - UBND huyện Lai Vung vừa xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng liên kết, an toàn, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng lợi nhuận, giữ vững thương hiệu quýt hồng Lai Vung.


Lai Vung đang triển khai Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024

Để triển khai hiệu quả kế hoạch, huyện Lai Vung sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNN) đi vào chiều sâu, khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và thích nghi với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất. Kết nối sản xuất nông nghiệp với các khâu chế biến để nâng chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng gắn với công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, phát triển du lịch, chương trình khởi nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mang đặc trưng vùng miền, nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững thương hiệu quýt hồng và nem Lai Vung... Trong đó, tiếp tục định hướng mục tiêu TCCNN hướng tới phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; khai thác có hiệu quả lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị lịch sử cách mạng, di sản văn hóa, các làng nghề truyền thống và vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện, làm cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từng bước đưa lĩnh vực du lịch là một trong những ngành dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao gắn với xây dựng hình ảnh địa phương.

Huyện Lai Vung cũng tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và TCCNN; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hợp tác, HTX bền vững; thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; mở rộng quy mô kinh tế hợp tác thông qua thu hút ngày càng nhiều người dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia kinh tế hợp tác, HTX. Ngoài ra, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Quyết định số 1636/QĐUBND-HC ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, toàn huyện có sản lượng lúa bình quân đạt 150.000 tấn; trong đó lúa chất lượng cao từ 15% trở lên; diện tích cây màu trên 2.400ha; diện tích trồng hoa kiểng 617ha; vườn cây ăn trái đạt trên 8.000ha; khôi phục và bảo tồn 500ha quýt hồng; diện tích sản xuất cây ăn trái theo quy trình VietGAP đạt 350ha.

Về chăn nuôi, tổng đàn heo 23.500 con; bò 3.600 con; gia súc khác 4.700 con; đàn gia cầm 820.000 con. Diện tích nuôi thủy sản 208ha. Huyện đặt chỉ tiêu vận động thành lập mới ít nhất 3 HTX nông nghiệp; 70% HTX hoạt động từ khá trở lên; không có HTX hoạt động yếu kém...

Theo UBND huyện Lai Vung, việc xây dựng kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn huyện theo hướng tập trung với quy mô phù hợp; sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; giảm giá thành sản xuất; tăng tính cạnh tranh. Cùng với đó, gia tăng hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị; đảm bảo sự phát triển bền vững. Đồng thời bảo tồn, khôi phục diện tích quýt hồng theo quy hoạch; giữ vững thương hiệu quýt hồng Lai Vung.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn