Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 23/10/2020 10:46:52

ĐTO - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo Văn kiện. Đại hội đã thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu với 5 khâu đột phá chiến lược; xác định hệ thống giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu tại Đại hội. Ảnh: M.X

Đại hội đồng thuận với nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Những quyết sách đã đề ra sẽ góp phần vào tiến trình đưa Đất Sen hồng Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững cùng với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đáng chú ý, tỉnh đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sau Đại hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tỉnh nhà đang kỳ vọng vào việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hơn bao giờ hết, các cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã được quyết nghị tại Đại hội. Đồng thời sớm triển khai, quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, đặc biệt phải bám sát với thực tiễn cơ sở. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân để có những điều chỉnh đúng, trúng, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.

Với quyết tâm cao, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh nhà sẽ đoàn kết thống nhất một lòng, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn