Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 23/10/2020 10:45:31

ĐTO - Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm chính trị cao. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy tính tự giác và trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả. Tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội được nâng cao chất lượng, nhất là đối với các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan làm công tác tư tưởng và quy định việc cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện «tự diễn biến», «tự chuyển hóa» của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thành lập các đảng bộ cơ sở khối cấp huyện, nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ ấp, khóm, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. Tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Bí thư và cấp ủy viên về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, các quy định về quản lý đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trước mắt và lâu dài. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, có nhiều đổi mới, nhất là việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm bảo đảm đúng quy trình. Chú trọng phát hiện, bổ sung cán bộ trẻ, nữ, có năng lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa. Thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử nhiều lượt cán bộ theo quy định.


Các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu bằng phiếu

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị

Tỉnh tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII). Đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy. Kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Hợp nhất một số cơ quan, đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Cơ bản thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trước mắt và lâu dài. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cán bộ; ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cũng như phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý, giám sát để xây dựng đội ngũ cán bộ.


Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bìa phải) trao đổi với đại biểu bên lề Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Theo đó, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, như lời Bác căn dặn trước lúc đi xa: “Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Bên cạnh đó, tỉnh cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới chính là con người, là khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ; biến khó khăn, thách thức, sự thiếu thốn, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân với tinh thần đoàn kết đã được Đảng bộ Đồng Tháp vun đắp trong nhiều nhiệm kỳ qua. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, để Đồng Tháp thực sự trở thành “đóa sen hồng” tỏa hương, khoe sắc, vươn lên mãnh liệt trong khu vực và cả nước; Nhân dân được ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đồng Tháp. Công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt, do vậy phải thường xuyên quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nắm vững nguyên tắc tổ chức hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường phân cấp phân quyền, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, làm tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương...

NHÓM PV CT-XH

Gửi bình luận của bạn