Chỉ thị số 05-CT/TW động lực phát huy cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống

Kỳ 1: Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 25/02/2020 17:16:09

ĐTO - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt Chỉ thị số 05) được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chỉ thị số 05 được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) xem đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với triển khai thực hiện có chủ đề chủ điểm đi vào trọng tâm công tác tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Qua đó, đã phát huy dân chủ, thái độ tôn trọng, chăm lo đời sống Nhân dân, nhìn nhận và giải quyết các vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm. Đồng thời đã nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan (thứ 6, từ trái sang) biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới công tác triển khai, thực hiện

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200226083920ky1-2020.mp4

BTV Tỉnh ủy xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương với hình thức hội nghị trực tiếp tại tỉnh và hội nghị trực tuyến đến 12 điểm cầu chính tại các huyện, thị xã, thành phố. BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 25 tháng 12 năm 2018 về thực hiện hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong năm 2019, hơn 7.000 CB,ĐV trong toàn tỉnh đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có công văn định hướng tuyên truyền và đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức Hội thảo "Công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay". Sau khi quán triệt, triển khai, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tập trung giải quyết định hướng, khắc phục như ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống người dân, trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV; phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới, đào tạo nghề…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng trao Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05

Quán triệt tinh thần chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị. Nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp với quyết tâm chuyển biến nhận thức, ý thức, thái độ thành những hành động cụ thể hướng đến mục tiêu vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, gần dân, sát dân, nâng cao đời sống người dân.

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 tiếp tục tác động ngày càng sâu rộng trong mọi hoạt động của xã hội, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Văn Biết - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận định: “Kế thừa những kết quả từ các cuộc vận động, các phong trào trước đó và học tập kinh nghiệm từ các tỉnh, thành khác, những năm qua mà nhất là năm 2019, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh ta dần đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả. Riêng năm 2019, BTV Tỉnh ủy đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề của năm “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Nội dung của chủ đề được tổ chức học tập nghiêm túc trong Đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi ra dân trên các phương tiện truyền thông. Sau học tập, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lựa chọn những vấn đề mà người dân quan tâm nhất để giải quyết. Đối với mỗi ĐV thì viết bản cam kết nội dung thực hiện và được kiểm điểm, đánh giá vào cuối năm…”.

Nâng cao ý thức trách nhiệm

Qua thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức đảng, CB,ĐV và một bộ phận Nhân dân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Về nhận thức, các cấp uỷ, tổ chức đảng và CB,ĐV đều xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm quan trọng, thường xuyên. Về hành động, các cấp uỷ đều xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện và CB,ĐV đều xây dựng bảng cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét, nhất là sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát. Trong tập thể, vấn đề đoàn kết nội bộ được phát huy, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được đề cao. Thực chất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là sự khích lệ, khuyến khích, động viên với tâm điểm của nó là “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”. Vì vậy, việc phát hiện và nhân rộng các tấm gương nổi bật rất quan trọng, ý thức nêu gương của CB,ĐV, nhất là của CB chủ chốt các cấp có vai trò quyết định.


Đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh động viên lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tại huyện Cao Lãnh, BTV Huyện ủy Cao Lãnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, cơ quan và đơn vị. Trong đó, chú trọng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt của chi bộ; vận dụng các chuyên đề đã học để khắc phục những hạn chế, tồn tại, tại địa phương, cơ quan, đơn vị. BTV Huyện uỷ có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 4 tập thể về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Huyện uỷ đã triển khai Quyết định giám sát 3 cá nhân về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp và Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác. Qua kết quả kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế tồn tại, tạo điều kiện để địa phương đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...”.

Thực hiện Chỉ thị số 05, lãnh đạo tỉnh và các cấp uỷ thể hiện phong cách gần dân, sát cơ sở, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và bức xúc của người dân. Đồng thời, lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Tỉnh cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng được ứng dụng vào thực tế, nhiều sản phẩm khởi nghiệp đã được người tiêu dùng tin tưởng chọn lựa, nhiều tấm gương lập nghiệp được biểu dương, nhân rộng đã góp phần hun đúc tinh thần tự thân lập nghiệp của người dân, nhất là lực lượng thanh niên trẻ.


Đồng Tháp đi đầu về số lượng khách du lịch của cụm phía Đông các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm thực hiện như chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công, từng bước mở rộng diện hỗ trợ về nhà ở. Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ học nghề, tìm việc làm, phát triển ngành nghề nông thôn, vay vốn, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở nên đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,73%. Công tác hỗ trợ, kiến tạo việc làm và tổ chức tư vấn về việc làm được thực hiện đồng bộ và kết quả thiết thực, dẫn đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long về đưa lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài với 2.019 lao động đã xuất cảnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Biết - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết thêm: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trong kế hoạch, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy lựa chọn vấn đề để tập trung giải quyết và tỉnh đã làm được nhiều việc. Nổi bật là phong trào khởi nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (71/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới) vượt chỉ tiêu đề ra; xây dựng chính quyền phục vụ thân thiện, đồng hành với doanh nghiệp và người dân; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Qua đây, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất hiện. Toàn tỉnh đã tuyên dương 312 tập thể và 697 cá nhân. Riêng cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã có Thư khen 45 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể và cá nhân. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương xét khen Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười; 1 quân nhân và 1 cán bộ ở TP. Cao Lãnh.

D.Chinh – C.Phương – P.Lộc

Gửi bình luận của bạn