TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 25/01/2021 10:58:17

ĐTO - Hôm nay 25/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang hướng về sự kiện chính trị quan trọng này với nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng trong nhiệm kỳ mới, góp phần phát triển đất nước ngày càng bền vững. Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội, phóng viên Báo Đồng Tháp trao đổi, ghi nhận ý kiến chia sẻ của cán bộ hưu trí, cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Đất Sen hồng gửi trọn niềm tin vào Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Văn Tâm

* Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội – Đó là kỳ vọng của đồng chí Nguyễn Văn Tâm – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm cho biết, những năm qua, đời sống về vật chất lẫn tinh thần của người dân của huyện biên giới Tân Hồng nói riêng và cả nước nói chung được nâng lên đáng kể. Qua đó minh chứng rằng sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... từng bước được đẩy lùi. Các cấp ủy từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội các cấp sát với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành rất tích cực, khẩn trương, đúng quy định và có đổi mới, chất lượng tốt.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Tâm, như chúng ta đã biết, Đảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng cương lĩnh chính trị, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn... phù hợp với điều kiện của đất nước ta. Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế theo hướng đồng bộ, tổng thể, liên thông và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức. Tôi hoàn toàn tin tưởng nguyên tắc thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII này. Nhất là việc quy định các tổ chức Đảng giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm, ứng cử vào chức danh lãnh đạo của cơ quan MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quy định về thành lập đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các cơ quan nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức được Đại hội quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm tin tưởng rằng, vấn đề tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Đồng thời tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được xem là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, một số hạn chế như: việc phân định chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn và cấp ủy đảng trong cùng một tổ chức, cơ quan, đơn vị có điểm còn trùng lắp, chưa được phân định rõ ràng, việc phối hợp công tác giữa đảng đoàn và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nơi chưa chặt chẽ... sẽ được khắc phục trong thời gian tới.


Đồng chí Lê Hoàng Quyết

* “Tôi kỳ vọng, nhiệm kỳ tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm công tác thanh niên nhiều hơn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp” - đồng chí Lê Hoàng Quyết – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Bí thư Thành đoàn Cao Lãnh nói.

Là cán bộ đoàn đồng thời là đảng viên, trước đó, đồng chí Lê Hoàng Quyết nhiều lần được nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp chi bộ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Cao Lãnh, các hội nghị lấy ý kiến do Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức. Các góp ý của cá nhân đồng chí Lê Hoàng Quyết tập trung vào một số nội dung như: thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần giảm thủ tục hành chính; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hoàng Quyết quan tâm về công tác thanh niên được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, Đại hội sẽ thảo luận và xác định rõ hơn những phương hướng, giải pháp phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên nói chung trong thời gian tới. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”.

Nhiệm kỳ tới, công tác đoàn và phong trào thanh niên cần tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sát sao hơn. Từ Trương ương đến địa phương cần xây dựng thêm nhiều chính sách “dài hơi” đáp ứng yêu cầu công tác thanh niên. Trong đó, tập trung chăm lo công tác xây dựng Đoàn, thúc đẩy phong trào tuổi trẻ sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, đào tạo thanh niên thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”, góp phần vào của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tin tưởng, các đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, tập trung năng lực, trên cơ sở ghi nhận ý kiến của đại biểu các cấp trong tỉnh để đại diện tỉnh Đồng Tháp tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời bầu chọn được những đại biểu có đạo đức, phẩm chất, năng lực, uy tín và trách nhiệm với Nhân dân tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp tục có những quyết sách đúng đắn lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ tới”.

D.CHINH - N.NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn