Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

Cập nhật ngày: 12/08/2019 05:39:53

ĐTO - Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo, tránh sự cố y khoa đáng tiếc xảy ra liên quan đến qui trình kỹ thuật, Sở  Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng các qui định hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo được ban hành tại Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế (Quyết định 2482), các qui định về kiểm soát nhiễm khuẩn; xây dựng các qui trình chuyên môn thực hiện theo đúng qui định đã hướng dẫn, rà soát, bổ sung hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ nguồn thuốc, dịch truyền, chất lượng nguồn nước..., thường xuyên bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công việc chạy thận nhân tạo.

PV

Gửi bình luận của bạn