Tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo

Cập nhật ngày: 25/05/2019 06:21:32

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là người tố cáo).

Theo đó, người đứng đầu đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng; cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

Củng cố và kiện toàn tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ người tố cáo; nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác bảo vệ người tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hành vi trả thù, trù dập người tố cáo...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn