Nhiều điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 19/10/2020 05:28:25

ĐTO - Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. So với Luật này năm 2015, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung, 14 điều về kỹ thuật. Luật quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đồng thời bổ sung một số hình thức VBQPPL.

Cùng với đó, Luật cũng sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL...

Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

N.Long

Gửi bình luận của bạn