Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật ngày: 12/06/2013 04:58:12

Thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, trong đó việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng được triển khai thực hiện thí điểm ở các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò và Châu Thành.


Lãnh đạo các ban và cơ quan Huyện ủy Lấp Vò tiếp xúc với
cấp ủy Đảng cơ sở (Ảnh:btg.dongthap)

Việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo các mục đích, yêu cầu: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn một số chi bộ cơ sở có ít đảng viên, thu gọn đầu mối, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quy mô về số lượng và tính đặc thù của từng tổ chức đảng vừa tạo sự thống nhất chung, vừa phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tạo sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy huyện đối với UBND cấp huyện; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy cơ sở cơ quan chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan chuyên môn của UBND, làm cho guồng máy điều hành của UBND khớp với guồng máy chỉ đạo của cấp ủy huyện.

Việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ sở đảng phải đảo bảo tính hệ thống, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy cơ sở đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn huyện Cao Lãnh, thành lập Đảng bộ cơ sở các cơ quan Đảng huyện, có các chi bộ trực thuộc gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Bí thư Đảng ủy dự kiến cơ cấu đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ hoặc đồng chí Huyện ủy viên là lãnh đạo một trong các ban đảng của huyện.

Chọn huyện Lấp Vò, thành lập Đảng bộ cơ sở các cơ quan Đoàn thể huyện, có các chi bộ trực thuộc gồm: Ban Dân vận - Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh. Liên đoàn Lao động, Hội Người cao tuổi - Người mù. Bí thư Đảng ủy dự kiến cơ cấu đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Chọn huyện Thanh Bình, thành lập Đảng bộ cơ sở các cơ quan Nội chính huyện, có các chi bộ trực thuộc gồm: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Phòng Tư pháp. Bí thư Đảng ủy dự kiến cơ cấu đồng chí Chánh Thanh tra huyện.

Các Đảng bộ cơ sở mới thành lập xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Nhiệm kỳ của các đảng bộ cơ sở mới thành lập là nhiệm kỳ 2012 - 2015 cho phù hợp với nhiệm kỳ các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội cho phù hợp, đồng bộ với từng loại hình tổ chức đảng.

Việc thành lập các đảng bộ cơ sở cơ quan theo hướng thu gọn đầu mối, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quản lý, phân công đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng; công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hoan Huyền

Gửi bình luận của bạn