Số: 73 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 27/05/2019 07:47:22

 * Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng ki ốt trong việc mua bán hàng hóa tại Chợ Tạp hóa thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp gồm 07 Kiốt loại 2 và 10 Kiốt loại 3.

- Giá khởi điểm Ki ốt loại 2: 200.000.000đ/Ki ốt/60tháng

- Giá khởi điểm Ki ốt loại 3: 150.000.000đ/Ki ốt/60tháng

- Vị trí, loại Ki ốt, diện tích, giá thuê mặt bằng hàng tháng như sau:

+ Ki ốt loại 2: Diện tích 7,5m. Số thu hàng tháng: 900.000đ/tháng

+ Ki ốt loại 3: Diện tích 7,5m. Số thu hàng tháng: 675.000đ/tháng

- Thời hạn sử dụng, hình thức thuê Ki ốt:

Thời hạn sử dụng Quyền thuê Ki ốt là 60 tháng. Mục đích sử dụng ki ốt kinh doanh mua bán hàng hóa đúng ngành hàng theo sơ đồ bố trí trong Phương án số 08/PA-BQLC đã được UBND thị xã phê duyệt.

Nhà nước giao Ki ốt có thu tiền thuê mặt bằng dịch vụ bán hàng hàng tháng đối với các loại ki ốt trên và thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng Ki ốt.

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 24/5/2019 đến 15 giờ ngày 11/6/2019.

Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm (Người đăng ký tham gia đấu giá ngoài tiền đặt trước còn phải nộp 200.000.000đ/ Ki ốt đối với Kiốt loại 2 và 150.000.000đ/ Ki ốt đối với Kiốt loại 3 để đảm bảo thực hiện hợp đồng khi trúng đấu giá)

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 11, 12 và đến 15 giờ ngày 13/6/2019.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 14/6/2019.

* Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý chợ thị xã HồngNgự, Điện thoại: 0277 3837 240 (trong giờ hành chính)

           * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn