Giải pháp thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại công sở

Cập nhật ngày: 05/10/2018 09:01:01

Trước những tác hại lớn của khói thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, kinh tế, xã hội và môi trường, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Đây là dấu mốc lớn trong công cuộc PCTHTL ở Việt Nam, yêu cầu sự chung tay giúp sức của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng.


Biển báo cấm hút thuốc tại công sở

Công tác PCTHTL tại tỉnh Đồng Tháp đã được triển khai những năm gần đây và đạt nhiều hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến việc triển khai thực hiện quy định của Luật PCTHTL. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương chưa quan tâm việc đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Để các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá, cần thực hiện một số biện pháp sau:

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) và người lao động (NLĐ) tại cơ quan, đơn vị mình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại công sở; quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, phát động các phong trào thi đua xây dựng cơ quan không khói thuốc lá, ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với CB,CCVC và NLĐ về việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá.

Thực hiện quy định của Luật PCTHTL, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của CB,CCVC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị để đôn đốc việc triển khai kế hoạch xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, bố trí biển báo cấm hút thuốc lá tại các khu vực, những vị trí dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, lối đi nơi nhiều người qua lại.

Lãnh đạo thường xuyên kêu gọi, nhắc nhở nhân viên trong các cuộc họp phòng, ban về việc thực hiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị; cập nhật và phổ biến nội dung các văn bản của nhà nước về PCTHTL cho cán bộ, nhân viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả của hoạt động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nội dung giám sát gồm: giám sát mức độ thực hiện quy định của Luật PCTHTL của cán bộ, viên chức và NLĐ tại cơ quan, đơn vị; xây dựng nội quy và cơ chế xử lý những vi phạm trong việc thực hiện PCTHTL. Kết quả giám sát sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo kịp thời điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế.

NH/TT.KSBT

Gửi bình luận của bạn