Tính đến ngày 22/6, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đạt trên 87%

Cập nhật ngày: 06/07/2020 18:14:25

ĐTO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và các văn bản của Trung ương có liên quan. Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội như: Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10/10/2019 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 25/10/2019 phân công chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình số 90-CTr/TU ngày 25/10/2019 làm việc của các ban và tiểu ban, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.


Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Phú (TP.Cao Lãnh), nhiệm kỳ 2020– 2025​

Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã cụ thể hoá thành những phần việc cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức đoàn công tác làm việc với các Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Phân công Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tiến độ Đại hội theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền về Đại hội Đảng, bảo đảm thông tin trên báo chí trung thực, chính xác về Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và trong xã hội. Việc tổ chức Đại hội điểm một số chi bộ, đảng bộ cơ sở và một số đảng bộ cấp trên cơ sở để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm chung, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mang lại kết quả thiết thực.

Đến ngày 22/6/2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã có 495/567 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội, đạt 87,3% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đúng quy trình, hướng dẫn. Nội dung chặt chẽ, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Việc xây dựng văn kiện Đại hội thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đoàn kết của cấp uỷ, đảng viên và Nhân dân, cùng với việc thảo luận dân chủ, khách quan đã tạo thuận lợi cho việc thông qua các báo cáo, đề án, nghị quyết đạt tỷ lệ cao, nhất là Đề án nhân sự và nghị quyết của Đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình. Cấp uỷ khoá mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có đủ 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đúng theo yêu cầu. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị bảo đảm theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 174 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn