Đẩy mạnh thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 27/05/2020 10:43:23

ĐTO - Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 843 ngày 27/7/2018. Đề án tập trung vào việc Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã.

Việc bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bưu điện, sử dụng hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin của Bưu điện và nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao, đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Đề án giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên và giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị chuyên môn; giảm số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bên cạnh đó, ý thức, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện đối với tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao. Tổ chức, công dân được phục vụ tốt hơn, có tâm lý thoải mái hơn khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Mạng bưu chính công cộng ở các địa phương thực hiện thí điểm được khai thác hiệu quả; các điểm Bưu điện văn hóa xã được duy trì và phát triển, giúp đạt được tiêu chí thứ 8 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã là “Có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông”; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân.

Đến nay, Đề án đã được triển khai thực hiện 3 giai đoạn (bao gồm giai đoạn 3 mở rộng) ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ở cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc 8 lĩnh vực: Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ở cấp huyện, 11 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (4 đơn vị chuyển giao tất cả các lĩnh vực là Tam Nông, Thanh Bình, Sa Đéc, Lấp Vò; các đơn vị còn lại chuyển giao từ 5 đến 10 lĩnh vực). Có 9 Bộ phận Một cửa đã bố trí trụ sở tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện. Ở cấp xã, 29 Bộ phận Một cửa kết hợp Bưu điện Văn hóa cấp xã thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh...

Qua gần 2 năm triển khai, thực hiện Đề án, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận trên 61.000 hồ sơ TTHC. Tại Bộ phận Một cửa của các xã thực hiện thí điểm, nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân... theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhân viên Bưu điện ngày càng được nâng cao. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngày càng tăng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án còn một số tồn tại như cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa hoàn thiện; nhân sự Bưu điện tham gia Đề án chưa ổn định, một số nhân viên Bưu điện chưa chủ động, tích cực trang bị các kiến thức và kỹ năng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc được chuyển giao. Phần lớn Bộ phận Một cửa cấp xã chỉ có 1 nhân viên Bưu điện đảm nhận nhiều công việc về nghiệp vụ bưu chính, nên chưa hỗ trợ được nhiều cho Bộ phận Một cửa và người dân.

Hướng tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh và mô hình Hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà người dân; tăng cường tuyên truyền về 2 mô hình này. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn