In bài

Xem xét, cho ý kiến thông qua 3 chương trình hành động thực hiện kết luận, nghị quyết của Trung ương
Cập nhật ngày: 26/12/2013 09:44:56

Sáng nay, 26/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiến hành hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Lê Vĩnh Tân- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
 Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2014 thực hiện Kết luận 74-KL/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên tập trung thảo luận các giải pháp để tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trong đó cần tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012, 2013 còn tồn đọng, phát huy vài trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Cho ý kiến các giải pháp của năm 2014 để triển khai Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; vấn đề lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, phát triển liên kết sản xuất…

Một trong những nội dung quan trọng trong các kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần này là thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí thời gian chất vấn và trả lời chất vấn, vì thế đồng chí Bí thư Tĩnh ủy Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nghiên cứu thực hiện nghiêm việc chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm tính dân chủ, công khai trong sinh hoạt Đảng.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/12).

Dũng Chinh